Általános utazási feltételek

1. Bevezetés

1.1 Az Erdburg Kft. (székhely: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 7.)   az alábbiakban, a 281/2008. ( XI.28) Korm.  rendeletnek megfelelően közzéteszi az alábbi, általános üdülési feltételeiről szóló tájékoztatót.  A tájékoztató az utazási szerződés részét képezi.

1.2 A szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor a szerződő vagy meghatalmazottja a programot írásban megrendelte, ezzel egyidejűleg a feltételeket, a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte és elfogadta, valamint az előleget befizette.

2. A díjfizetés feltételei, részvételi díjak

2.1 A részvételi díj magában foglalja a programban szereplő szolgáltatások árát. Nem minden esetben  tartalmazza a helyszínen fizetendő idegenforgalmi adót illetve igény esetén az autóparkolás díját

2.2 A szerződő a szerződés megkötésekor a részvételi díj 40%-ának megfelelő összeget és a foglalási díjat köteles fizetni. Fizetési mód: az előleg fizetése készpénzben, csekken vagy átutalással történik. Átutalás esetén a fizetés azon a napon tekinthető teljesítettnek, amikor a jóváírás az iroda bankszámláján megjelenik. Az utazás megkezdése előtt 30 naptári nappal a részvételi díj fennmaradó része is kiegyenlítendő. Az Erdburg Kft. a hátralék befizetéséről a szerződőt külön nem értesíti. Bármely fizetési határidő elmulasztása esetén az utazási iroda jogosult a szerződéstől elállni, a szerződő pedig köteles a 3.4 pont szerinti összeget megtéríteni.

2.3 Fakultatív programok a helyszínen foglalhatók és fizethetők.

3. Az utazási szerződés megszűnésének eseti és jogi következményei

3.1 Az Erdburg Kft. utazásszervezői tevékenységgel kap-csolatos polgári- és jogi felelősségi szabályok (Ptk. 399. szakasz) alkalmazása során sztrájk, háborús és politikai konfliktus, közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzeti embargó stb., olyan ellehetetlenülési oknak minősülnek, amelyekért egyik felet sem terheli felelősség, mivel azok saját akaratuktól függetlenül merültek fel.

3.2  A szerződő jogosult az utazási szerződésben lekötött üdülésben való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. A szerződő köteles erről az irodát 21 nappal a program indulása előtt tájékoztatni. Az engedményezésből eredő többletköltségeket az engedményes viseli. A szerződő az engedményezést megelőzően keletkezett szerződés kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha ezeket az engedményes átvállalta.
3.3  A szerződő részéről történő módosítás kezelési költsége foglalásonként 5000.-Ft (kivéve a névmódosítást, ez költségmentes).

Ha a szerződő eláll az utazástól, köteles az Erdburg Kft-nek bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint:
Az utazás megkezdése előtt:

– 90-30 nappal a részvételi díj 40%-a
– 29-21 nappal a részvételi díj 50 %-a
– 20-15. nappal a részvételi díj 70 %-a
– 14-8. nappal a részvételi díj 80 %-a
– 7 nappal az utazás megkezdésének napjáig, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a  részvételi díj 100 %-a.  A foglalási  díj semmilyen esetben nem kerül visszatérítésre.

4. További feltételek

4.1 Az Erdburg Kft. a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő (szálloda) útján teljesíti, de mentesül a felelősség alól, ha bizonyítható, hogy úgy járt el, ahogy ez az adott esetben tőle elvárható volt.

4.2  A szolgáltatásokkal szembeni kifogásokat a helyszínen kell jelezni.

4.3  Az utazási iroda haladéktalanul felbontja a szerződést azzal a szerződővel, aki nem tartja magát a szerződésben foglaltakhoz, illetve magatartásával zavarja a program menetét vagy társai nyugalmát. Ilyen esetben kártérítés nem igényelhető.

4.4  A szervezett programokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a felek előnyben részesítik a közös megegyezésre való törekvést. Az Erdburg Kft. által szervezett programokkal kapcsolatos perben a felek alávetik magukat a Budapesti Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasz-tók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)

Felügyeleti szerv

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

Ezen feltételek a 2017. január 1. utáni valamennyi, az iroda által szervezett programra érvényesek.
A jogszabályok időközbeni változása miatt feltételeink  módosulhatnak.

Hozzászólások lezárva.